YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ GENEL KURUL İLANI

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2020 Pazar günü Saat 10: 30’da Sahil yolu cad. Yeşilyurt - Bakırköy adresindeki dernek merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

 

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 23 ŞUBAT 2020 PAZAR günü ayni gündemle, ayni yer ve saat 10.30 da nisapsız olarak yapılacaktır.
 

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

GÜNDEM

1.  Toplantı katılımının yeterliliğinin tespiti ve açılışı

2.  Kongre Başkanlık Divanının Seçimi ve Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması

3.  Divan Yürütme Kurulu raporunun okunması.

4.  Yönetim, Denetim Kurulları raporları ile 2019 yılı Gelir-Gider, Bilanço hesaplarının okunması, müzakeresi ve onayı.

5.  Tüzük Değişikliği; Tüzüğümüzün 53-) Madde b) 3- fıkrası.

      54-) madde 2. – paragrafı ile 55-) madde b- fıkrasının değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması.

6.  Tüzüğümüzün 53 -) maddesi a) fıkrası gereğince 01 Mart 2020 tarihinden itibaren üyeliğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olarak alınan Giriş ödentisinin yeniden belirlenmesi.

Madde 54-) Üyelerin her yıl ocak ayı sonuna kadar ödemekle yükümlü olduğu yıllık aidatın 2021 yılı için yeniden belirlenmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması.

7.  Tüzüğümüzün Madde 11-) c fıkrası gereğince yeniden üyelik için müracaat edenlerin Genel Kurul onayına sunulmasına.

8.   2020 yılı bütçe önerisi ve yönetmeliğinin okunması, görüşülmesi ve onayı.

9.   Dilekler ve Kapanış.

ESKİ ŞEKİL   

                                                        

GİRİŞ  ÖDENTİSİ

MADDE  53 -)

 

-  Üyeliğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olarak alınan ödentidir. Bu ödenti günün ekonomik koşulları göz önüne alınarak her yıl Genel Kurulca belirlenir.

-  Üye adayı giriş ödentisini, adaylık talebi ile birlikte Yönetim Kurulunun uygun göreceği şekil ve şartlarda öder.

-  Her ne suretle olursa olsun üyeliğe kabul edilmeyen adayın ödentisi geri verilir. Bu durumda aday başkaca  bir talepte bulunamaz.

-  Giriş ödentisi tam ve indirimli olmak üzere iki türlüdür.

 

a ) Tam giriş ödentisi:

Genel kurul tarafından belirlenen ve üyeliğe kabul edilenlerden alınan giriş ödentisidir.

b ) İndirimli giriş ödentisi

Aşağıda yazılı sıfatları taşıyanların üyeliğe kabul edildiklerinde tam giriş ödentisinin belirlenen orandaki  indirimli giriş ödentisidir. Buna göre;

1 - Üyenin eşi ile 18 yaşını doldurmuş, 23 yaşından gün almamış çocukları (1/10) u, 23 yaş üzeri çocukları  ile anne ve babaları (1/5) i,

2 - Üyenin ölümü halinde eşi ile 18 yaşını doldurmuş ve 23 yaşından gün almamış çocukları (1/10) u, 23 yaş üzeri çocukları (1/5) i,

3 -Faal Devlet memurları, giriş ödentisinin 1/5 i,

4 - Kulübümüz takımlarında 5 yıl süre ile lisanslı olarak Kulübü temsil eden sporcular, giriş ödentisinin 1/4  Oranında giriş ödentisi öderler.

YILLIK AİDAT                  

MADDE  54 -)

 

-  Yıllık aidat üyelerin her yıl ocak ayı sonuna kadar ödemekle yükümlü olduğu ödentidir. Miktar her yıl Genel Kurulca belirlenir.

-  Üyelikte 30 yılını dolduran üyelerin yıllık aidatları tam üye aidatının 1/2 si dir.

-  Asıl üyelikte 30 yılını doldurmuş ve 80 yaşını tamamlayan üyeler diledikleri takdirde Onursal üye    statüsüne geçerek yıllık üye aidatından muaf olabilirler, bu durumda seçme ve seçilme hakkını    kaybederler.

-  Ödentilerini gününde ödemeyen üyelere, aylık  %1 oranında faiz uygulanır.
 

KATILIM  PAYI  VE  SOSYAL  TESİS  FAALİYETLERDEN  YARARLANMA

MADDE  55 -)

 

1 )a -Üyelerin, eş ve 23 yaşını doldurmamış çocukları ile anne ve babalarından katılım payı olarak, her yıl  yıllık üye ödentisinin 1/2 si, sosyal tesis ve faaliyetlerinden yararlanmak istiyorlarsa, Yönetim  kurulu tarafından üyeler için belirlenen tutarın tamamı alınır.

 b -Yüksek Divan Kurulu üyeleri kulübün faaliyetlerinden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen  ücretlerin 1/2 sini ödeyerek faydalanabilirler. Yüksek Divan Kurulu üyelerinin eş ve çocukları katılım bedeli olarak her yıl Yüksek Divan Kurulu yıllık ödentisinin 1/2 sini öderler,

sosyal tesis ve faaliyetlerinden yararlanma bedeli olarak da Yönetim Kurulu tarafından

üyeler için belirlenen ücretin 1/2 sini öderler.

2 )Kulübün idari merkezi ve tesislerinin değişmesi ve yenilenmesi için yasal izinler alınarak uygulanacak                                           olan proje ve inşaat giderlerini karşılamak amacıyla, üye yıllık aidatından fazla olmamak üzere proje    bedelinin üye sayısına bölünmesi suretiyle, Genel Kurul kararı ile üyelerden tahsil edilir.

YENİ ŞEKİL   

                                                        

GİRİŞ  ÖDENTİSİ

MADDE  53 -)

 

-  Üyeliğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olarak alınan ödentidir. Bu ödenti günün ekonomik koşulları göz önüne alınarak her yıl Genel Kurulca belirlenir.

-  Üye adayı giriş ödentisini, adaylık talebi ile birlikte Yönetim Kurulunun uygun göreceği şekil ve şartlarda öder.

-  Her ne suretle olursa olsun üyeliğe kabul edilmeyen adayın ödentisi geri verilir. Bu durumda aday başkaca  bir talepte bulunamaz.

-  Giriş ödentisi tam ve indirimli olmak üzere iki türlüdür.

 

a ) Tam giriş ödentisi:

Genel kurul tarafından belirlenen ve üyeliğe kabul edilenlerden alınan giriş ödentisidir.

b ) İndirimli giriş ödentisi

 Aşağıda yazılı sıfatları taşıyanların üyeliğe kabul edildiklerinde tam giriş ödentisinin belirlenen orandaki  indirimli giriş ödentisidir. Buna göre;

1 - Üyenin eşi ile 18 yaşını doldurmuş, 23 yaşından gün almamış çocukları (1/10) u, 23 yaş üzeri çocukları  ile anne ve babaları (1/5) i,

2 - Üyenin ölümü halinde eşi ile 18 yaşını doldurmuş ve 23 yaşından gün almamış çocukları (1/10) u, 23 yaş üzeri çocukları (1/5) i,

3 – Faal Devlet Memurları ile Devlet Memurluğundan emekli olanlar giriş ödentisinin ½ si ni öderler.

4 - Kulübümüz takımlarında 5 yıl süre ile lisanslı olarak Kulübü temsil eden sporcular, giriş ödentisinin 1/4  Oranında giriş ödentisi öderler

YILLIK  AİDAT

MADDE  54 -)

 

-  Yıllık aidat üyelerin her yıl ocak ayı sonuna kadar ödemekle yükümlü olduğu ödentidir. Miktar her yıl  

Genel Kurulca belirlenir.

-  Asıl üyelikte 30 yılını doldurmuş  80 yaşını tamamlayan üyeler diledikleri takdirde Onursal üye

statüsüne geçerek yıllık üye aidatından muaf olabilirler, bu durumda seçme ve seçilme hakkını    kaybederler.

-  Ödentilerini gününde ödemeyen üyelere, aylık %1 oranında faiz uygulanır.

 

 

KATILIM  PAYI  VE  SOSYAL  TESİS  FAALİYETLERDEN  YARARLANMA

MADDE  55 -)

 

1 ) a -Üyelerin, eş ve 23 yaşını doldurmamış çocukları ile anne ve babalarından katılım payı olarak, her yıl yıllık üye ödentisinin 1/2 si, sosyal tesis ve faaliyetlerinden yararlanmak istiyorlarsa, Yönetim  kurulu tarafından üyeler için belirlenen tutarın tamamı alınır.

 2 )Kulübün idari merkezi ve tesislerinin değişmesi ve yenilenmesi için yasal izinler alınarak uygulanacak  olan proje ve inşaat giderlerini karşılamak amacıyla, üye yıllık aidatından fazla olmamak üzere proje bedelinin üye sayısına bölünmesi suretiyle, Genel Kurul kararı ile üyelerdin tahsil edilir.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle